Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Тези доповіді повинні містити невелике за обсягом повідомлення про наукові дослідження чи практичні результати автора (авторів), пов’язані з тематикою конференції.
 • Вимоги до оформлення тез доповідей:

  • обсяг: 2 сторінки;
  • формат аркушу паперу – А4;
  • орієнтація – книжна;
  • поля: ліве - 3 см, праве – 1 см; верхнє, нижнє – 2 см;
  • стиль: «Звичайний» (Normal);
  • шрифт тексту – Times New Roman Cyr,
  • розмір шрифту – 12 пт, для анотації і ключових слів – 11 пт;
  • інтервал – одинарний;
  • відступ першого рядка абзацу – 10 мм.;
  • порядок розміщення матеріалів:

  Блок 1. Назва – друкується жирними прописними літерами по центру сторінки.

  Прізвище та ініціали автора (авторів) – розташовуються по центру через інтервал після назви і друкуються жирними літерами.

  Прізвище та ініціали наукового керівника – розташовуються по центру через інтервал після назви і друкуються жирними літерами.

  Анотація (текст 50-150 слів, що містить цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження, використані методи дослідження, результати дослідження).

  Ключові слова (не менше 4 слів).

  Блок 2 (необовязково). Для тез українською мовами, ті ж самі дані, що і в блоці 1, у відповідному порядку англійською мовою.  

  Блок 3. Текст тез мовою оригіналу друкується через інтервал після анотації.

  Структура тез доповіді: вступ, постановка задачі, мета роботи, основна частина, висновки, список використаних джерел.

  Малюнки та фотографії подаються у форматі JPEG.

  Слово “Таблиця” та номер таблиці розташовується праворуч, а її заголовок – по центру (жирним шрифтом).

  Формули – набираються в редакторі формул Equation шрифтом Times New Roman, звичайний символ – 12 пт, великий індекс – 8 пт, малий індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, малий символ –12 пт.

  Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перше число вказує номер за переліком посилань, що даються згідно порядку їх появи в тексті, після коми дається друге число, яке відповідає номеру сторінки. Перелік посилань має назву "Список використаних джерел" і розташовується по центру після основного тексту через один інтервал. Список використаних джерел оформляється відповідно до правил бібліографічного опису.

  Зразок оформлення тез.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.